Download - Vietsub
Ultraman 80 [1980]

infomation - Ultraman 80 [1980]

Title Ultraman 80 [1980] Category Series Ultraman Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1980

Description - Ultraman 80 [1980]

Ultraman 80 là mục thứ 9 trong Ultra Series, phát sóng từ ngày 2 tháng 4 năm 1980 đến ngày 25 tháng 3 năm 1981 và đưa bộ truyện trở lại định dạng live-action ban đầu.

Ultraman 80 - 1980

Ultraman 80 – 1980

Nó được sản xuất bởi Tsuburaya Productions và được phát sóng trên kênh Tokyo Broadcasting System. 80 đã giới thiệu nữ Ultra thứ hai, Yullian, cũng như dạng nữ nhân đầu tiên của Ultra kể từ Ultraman Ace, ngoại trừ Lady in Green.

Ultraman 80 - 1980

Ultraman 80

Thật không may, xếp hạng của nó không cao liên tục, khiến Ultra Series bị gián đoạn tại quê hương của nó trong mười sáu năm, cho đến khi sự hồi sinh của nhượng quyền với Ultraman Tiga.

download - Ultraman 80 [1980] vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 2 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 3 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 4 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 5 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 6 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 7 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 8 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 9 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 10 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 11 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 12 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 13 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 14 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 15 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 16 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 17 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 18 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 19 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 20 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 21 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 22 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 23 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 24 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 25 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 26 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 27 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 28 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 29 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 30 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 31 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 32 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 33 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 34 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 35 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 36 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 37 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 38 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 39 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 40 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 41 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 42 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 43 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 44 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 45 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 46 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 47 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 48 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 49 - Ultraman 80 [1980]
Download Vietsub Tập 50 - Ultraman 80 [1980]

Comment - Ultraman 80 [1980]