Download - Vietsub
Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

infomation - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Title Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1998

Description - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú là seri Super Sentai thứ 22 của Công ty Toei. Bản Mỹ hoá: Power Rangers: Lost Galaxy, được sản xuất vào năm 1998. Bộ phim bao gồm tổng cộng 50 Tập.

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú nội dung nói về 3000 năm về trước khi bọn hải tặc vũ trụ Baluban đã xuất hiện trở lại và muốn thôn tính cả thiên hà. Nhằm ngăn chặn âm mưu của họn chúng thì 5 truyền nhân của các chiến binh 3000 năm về trước đã xuất hiện.

Seijuu Sentai Gingaman

Họ là những con người trẻ tuổi tài cao và tràn đầy năng lượng với quyết tâm ngăn chặn chọn hải tặc vũ trụ Baluban đó chính là Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Chiến đội Tinh Thú

download - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 2 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 3 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 4 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 5 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 6 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 7 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 8 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 9 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 10 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 11 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 12 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 13 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 14 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 15 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 16 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 17 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 18 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 19 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 20 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 21 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 22 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 23 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 24 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 25 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 26 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 27 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 28 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 29 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 30 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 31 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 32 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 33 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 34 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 35 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 36 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 37 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 38 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 39 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 40 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 41 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 42 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 43 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 44 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 45 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 46 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 47 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 48 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 49 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Download Vietsub Tập 50 - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Comment - Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú