Download Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger

infomation - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger

Title Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 47 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2014

Description - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger

Ressha Sentai ToQger – Chiến đội Xe lửa ToQger nội dung phim Rainbow Line là tuyến đường sắt ma thuật mà chỉ những ai có Imagination mới nhìn thấy được. Trái ngược với nó là Shadow Line những kẻ muốn tạo bóng tối từ trái tim con người để mở rộng tuyến đường sắt của chúng, đưa bóng tối cai trị thế giới.

Ressha Sentai ToQger - Chiến đội hỏa xa ToQger

Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger

Chính vì vậy Rainbow Line đã chọn ra những người có Imagination cao nhất để trở thành ToQger chống lại Shadow Line.

Ressha Sentai ToQger - Chiến đội hỏa xa ToQger

Ressha Sentai ToQger

download - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger

Episodes
Download Ep 1 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 2 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 3 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 4 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 5 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 6 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 7 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 8 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 9 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 10 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 11 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 12 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 13 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 14 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 15 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 16 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 17 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 18 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 19 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 20 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 21 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 22 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 23 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 24 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 25 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 26 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 27 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 28 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 29 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 30 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 31 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 32 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 33 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 34 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 35 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 36 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 37 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 38 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 39 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 40 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 41 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 42 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 43 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 44 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 45 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 46 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger
Download Ep 47 - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger

Comment - Ressha Sentai ToQger – Chiến đội hỏa xa ToQger